top of page

Huishoudelijk Reglement La Fiesta del Toro 2024

 1. Deze huishoudelijke regels zijn van toepassing op alle deelnemers van het evenement ‘La Fiesta del Toro 2024’. Bij betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met de onderstaande regels.

 2. Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

 3. Toegang tot het evenement wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs

  en een geldig legitimatiebewijs.

 4. Deelname aan het evenement is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk

  worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade, behoudens wanneer er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de kant van de organisatie.

 5. De minimumleeftijd voor deelname aan het evenement is 18 jaar.

 6. De handel in, en het gebruik of in het bezit hebben van elke vorm van drugs is niet

  toegestaan. Deze zullen worden ingenomen en overhandigd aan de politie, en niet worden geretourneerd. Bij constatering van de handel, gebruik en/of het in bezit hebben hiervan de deelnemer worden verwijderd van het festivalterrein zonder recht op restitutie van het entreebedrag.

 7. Gewelddadig gedrag, vernieling, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben.

 8. Het is niet toegestaan (sterke) drank, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, sprays, blik, glaswerk, e.d.), geluidsapparatuur (megafoons, luidsprekers, e.d.), etenswaren of andere zaken die door de organisatie als onveilig of ongewenst kunnen worden bestempeld mee te nemen naar het evenement. Deze zullen worden ingenomen en niet worden geretourneerd.

 9. Tijdens het evenement wordt er beeldmateriaal gemaakt van het evenement en haar deelnemers. Alle bezoekers geven door betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming voor het gebruik dit foto- en videomateriaal.

 10. Op zowel de tickets als de munten zijn refunds niet mogelijk.

 11. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie. De beslissing van de

  organisatie hieromtrent is bindend.

bottom of page